O škole

HISTORIE ZUŠ HABARTOV

Základní umělecká škola, sídlící u současného náměstí města Habartov, s původním názvem Lidová škola umění (dále jen LŠU), vznikla roku 1972. Přijímání žáků do umělecké školy bylo podmíněno výběrovým řízením a škola začínala pracovat se 120 žáky a 6 učiteli. V tu dobu se škola sestávala pouze z hudebního oboru, jenž obsahoval studijní zaměření ve hře na klavír, akordeon, housle, klarinet a kytaru. Žáci LŠU se účastnili veřejných akcí, oslav výročí, klasických interních vystoupení školy a soutěží. Rok 1975 byl pro školu vzestupným, byla zavedena výuka žesťových nástrojů, díky níž vznikl i dechový orchestr. Ten reprezentoval LŠU na celokrajské úrovni, samozřejmě se účastnil i běžných akcí školy. V průběhu let se však škola neubránila poklesu počtu žáků, a to až za hranici existence školy, proto se LŠU stala v roce 1983 pobočkou nedaleké Lidové školy umění Sokolov.

Roku 1988 došlo k opětovnému osamostatnění lidové školy umění ve městě Habartov a ukotvení jejího působení na půdu bývalé mateřské školy v Koukolově ulici. Zde od roku 1989 vznikl i výtvarný obor. Založením výtvarného oboru čítala LŠU celkem 200 žáků. Po roce 1991 byla organizace Lidová škola umění (v návaznosti na legislativní změny) přejmenována na Základní uměleckou školu Habartov – stále se dvěma obory. Z kroniky základní umělecké školy vyplývá, že další obor přibyl v roce 1998, a to obor taneční.

Od roku 2003 se Základní umělecká škola Habartov stala příspěvkovou organizací a zřídila odloučená pracoviště v Bukovanech a na Krajkové. Pobočka na Krajkové, sídlící v tamní základní škole, se dobře uchytila a i v dnešní době ji navštěvuje téměř jedna polovina žáků hudebního oboru. Odloučené pracoviště v Bukovanech se potýkalo s pravidelnými existenčními problémy vzhledem k sociálnímu zázemí žáků a nedostatku finančních zdrojů pro placení úplaty za vzdělávání. Již v této době Základní umělecká škola spolupracovala s jinými školami v okrese, ale i v kraji. Roku 2004 byl na základě inspirace z jiných uměleckých škol založen literárně-dramatický obor. Ten však fungoval pouhé tři roky, k jeho zrušení došlo opět kvůli nedostatečnému zájmu žáků.

Od roku 2006 docházelo k řadám situačních i organizačních změn školy. Prvního září roku 2006 se novým sídlem školy stala historická budova bývalé měšťanské školy. Snahy zřizovatele o finanční úspornost vzhledem k prostorům, ale především vzhledem k personální stránce škol, vyvrcholily v roce 2010. V důsledku změny školského zákona a politickým tendencím zřizovatele „šetřit“, došlo v roce 2010 ke sloučení organizací. Základní umělecká škola tak dostala název Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov. Ve škole byly třídy základní školy praktické – původně zvláštní školy, základní školy speciální – původně pomocné školy a zůstaly výtvarný, taneční a hudební obor základní umělecké školy.

SOUČASNÝ STAV ZUŠ HABARTOV

Konec srpna zmíněného roku znamenal zrušení Základní školy praktické a Základní školy speciální a od 1. 9. 2015 zůstala v budově Komenského 312 v provozu samostatná Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace.

Zřizovatel vyhlásil během léta 2015 konkurz, čímž škola získala od října nového statutárního zástupce Mgr. Annu Novotnou. Vzhledem k různorodému stavu školy, a to jak personálnímu, tak materiálnímu zabezpečení budovy, bylo nutné přistoupit k několika personálním změnám a restrukturalizaci školy. Během posledních pěti let došlo ke zvýšení počtu pedagogických pracovníků z původních 7 (při počtu fyzických osob) na současných 14 (nyní vlivem zástupu za mateřskou dovolenou až 17). Pedagogičtí pracovníci byli obměněni i vzhledem ke kvalifikovanosti a požadavku větší odbornosti v jednotlivých oborech. V současnosti má základní umělecká škola všechny obory – hudební, výtvarný, literárně-dramatický i taneční obor. Kapacita školy (250 žáků) bývá zpravidla naplněna na 80 % a více. Výuka probíhá v budově Komenského 312 v Habartově a na detašovaném pracovišti v Krajkové 22 (budova Základní školy Krajková), kde působí pouze hudební a výtvarný obor. Škola je samostatným právním subjektem, zřizovatelem školy je město Habartov. Pravidelně škola pořádá kolem 30 veřejných akcí během jednoho školního roku a účastní se kulturních akcí okolních měst, obcí i krajů. Spolupracuje s jinými základními uměleckými školami, se základními i mateřskými školami ve městě a okolí, podílí se na aktivitách takzvaných Místních akčních plánů, je členem Asociace Základních uměleckých škol i spolku Umělecká rada ZUŠ ČR. Zapojuje se do aktivního dění základních uměleckých škol v kraji.