Archiv rubriky: Aktuálně

DOPLNĚNÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU ZUŠ – DISTANČNÍ VÝUKA

Vážení rodiče/zákonní zástupci žáků, oznamujeme Vám doplnění školního řádu o problematiku týkající se distanční výuky. Konkrétně byla do ČÁSTI DRUHÉ – Provoz a vnitřní režim školy přidána kapitola IV. Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole.

Její podrobné znění naleznete v detailu této novinky ZDE.

DISTANČNÍ VÝUKA

Vážení žáci, vážení rodiče,

na základě usnesení vlády a nařízení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje

přecházíme na DISTANČNÍ VÝUKU od 5. do 18. 10. 2020

Pokyny k průběhu výuky obdrželi žáci od svých učitelů.

Prosíme vás, abyste je respektovali.

Děkujeme za pochopení.

Přijímací řízení

Chce se Vaše dítě v budoucnu věnovat umělecké činnosti?

Chce se Vaše dítě věnovat pedagogice?

Chcete, aby Vaše dítě bylo kulturně vzděláváno a mělo kladný přístup k hudbě i jinému umění?

Má Vaše dítě touhu studovat dále na konzervatoři nebo uměleckém lyceu?

Nebo chcete nabídnout Vašemu dítěti kvalifikované učitele a kompletní základní umělecké vzdělávání v hudbě, tanci, divadlu a výtvarném umění?

Srdečně Vás zveme na přijímací řízení do naší Základní umělecké školy Habartov

ve dnech 1. – 4. 9. 2020 od 14:00 do 17:00

KONTAKTY PRO PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU

PhDr. Ilona Juhásová (pověřena vedením školy) tel.: 602 625 108

Nebo pomocí e-mailu zushabartov@seznam.cz

Online přihlášku ke studiu na Základní umělecká škole Habartov naleznete ZDE.

 

Zahájení školního roku 2020/2021

 • Zahájení školního roku pro stávající žáky ZUŠ je 1. 9. 2020, žáci se individuálně domluví se svými současnými učiteli na výuce ve školním roce 2020/2021.
 • Přijímací řízení nových žáků proběhne v týdnu 1. – 4. 9. 2020 vždy od 14.00 do 17.00
 • Přihlášky nových žáků bude škola přijímat do 18. 9. 2020

Nabídka oborů školní rok 2020/2021

HUDEBNÍ OBOR

 • Umělecké vzdělávání v hudebním oboru nabízí žákům výuku hry na hudební nástroj, ale také teoretickou část – výuku hudební nauky (do výuky je začleněna práce s moderními výukovými programy na PC a příslušenství).
   • Hudební interpretace a tvorba
   • Hra na klávesové nástroje (klavír, elektronické klávesové nástroje)
   • Hra na smyčcové nástroje (housle)
   • Hra na dechové nástroje (zobcová fl., altová fl., příčná fl., lesní roh, pozoun, tuba, klarinet)
   • Hra na strunné nástroje (kytara)
   • Hra na bicí nástroje (bicí)
   • Sólový zpěv
   • Sborový zpěv
   • Hra na akordeon
   • Recepce a reflexe hudby (hudební nauka)

 TANEČNÍ OBOR

 • Taneční obor v základním uměleckém vzdělání umožňuje prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit komplexně a systematicky rozvíjet jedince po stránce tělesné a duševní. Poskytuje mu orientaci v různých oblastech spojených s tanečním projevem a kulturou pohybu.
 • Výuka se člení na přípravné studium (do kterého jsou přijímány děti předškolního věku od 5 let), I. a II. stupeň základního studia. V 1. a 2. ročníku I. stupně se vyučují předměty taneční průprava a taneční praxe. Od 3. ročníku se začíná vyučovat předmět současný tanec a předmět taneční praxe.
 • Za tři roky, kdy tento obor na škole funguje, získali žáci řadu ocenění na krajských soutěžích i soutěžích pořádaných NIPOS Artama.

 VÝTVARNÝ OBOR

  • Výtvarný obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje žákovi prostřednictvím aktivní činnosti využívat výtvarného jazyka jako uměleckého prostředku komunikace.
  • Vzdělávání ve výtvarném oboru rozvíjí výtvarné dispozice žáků – vnímání, myšlení, vyjadřování, představivost, estetické cítění a tvořivost.
  • Žáci naší školy vystavují své práce pravidelně v Městském kulturním středisku Habartov.

 LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

 • Literárně-dramatický obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje prostřednictvím tvořivých činností (pohybových a mluvních hereckých, slovesných, dramaturgických, hudebních, výtvarných, prací s loutkářskými prostředky atp.) rozvíjet umělecké vlohy žáka směrem k divadelnímu a slovesnému projevu.
 • Hlavní činností je dramatická hra – kde se propojí mnohdy i výtvarné, taneční a hudební umění.
 • Žáci se mohou stát herci, moderátory, baviči, loutkoherci či spisovately. Možností tento obor nabízí spousty.
 • Žáci získávají řadu ocenění v Krajské soutěži literárně-dramatických oborů, podívali se na Mezinárodní soutěž divadelních souborů, věnují se vlastní literární tvorbě a i v ní mají mnoho úspěchů.

Čtyřkombinace – přípravné studium hudebního, tanečního, výtvarného a literárně-dramatického oboru ve věku 5-7 let.

Informace k zahájení výuky na ZUŠ od 11. 5. 2020

Obecné vyjádření ke znovuotevření ZUŠ v pondělí 11. května 2020

Harmonogram postupného uvolňování mimořádných opatření proti šíření koronavirové pandemie

umožňuje, aby se do základních uměleckých škol od pondělí 11. května 2020 navrátili žáci.

Neobejde se to však bez dodržování určitých hygienických a bezpečnostních pravidel.

Základní informace vydalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – viz příloha.

Pro umožnění vstupu do školy je zapotřebí, aby každý žák byl vybaven rouškou, sáčkem na roušku a na první vyučovací hodinu přinesl a odevzdal učiteli vyplněné a podepsané čestné prohlášení.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ke stažení ZDE.

V tištěné podobě lze prohlášení k vyplnění vyžádat přímo ve škole u jednotlivých učitelů.

K situaci v ZUŠ Habartov

Vážení žáci, vážení rodiče,

chtěla bych Vám sdělit, že všichni učitelé jsou připraveni navázat na řádnou výuku přímo ve škole nebo pokračovat v distanční výuce.

Vyučování bude probíhat – i pro žáky z Krajkové – pouze v Habartově. Každý učitel si potřebnou formu i rozvrh domluví přímo se zákonnými zástupci žáků nebo se zletilými žáky. Výuka bude probíhat ve všech oborech i předmětech podle domluveného rozvrhu a rozsahu – lze využít i formu konzultace.

Také bych Vás chtěla ujistit, že naše škola je vybavena dezinfekčními prostředky a prostorově vyhovuje požadavkům pro zachovávání potřebných odstupů.

Věřím, že vzájemným pochopením a ohleduplností jeden k druhému se nám podaří nastalou situaci zvládat s nadhledem a že ve zdraví budeme moci dokončit tento školní rok.

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL – dokument MŠMT.

 

PhDr. Ilona Juhásová

pověřená vedením ZUŠ

Distanční forma výuky ZUŠ Habartov – jednotlivě dle učitelů

Vážení rodiče, žáci, prarodiče i přátelé školy,

všichni jsme se ocitli v nezvyklé situaci. Učitelé naší školy se Vám mohou věnovat na základě soupisu níže. Vím, že je toho na Vás v poslední době mnoho a každý se s tímto vypořádává jinak. Nicméně i my jako učitelé základní umělecké školy musíme pokračovat v činnosti, nemáme prázdniny, proto nabízíme nejrůznější formy distanční výuky – přes aplikace, e-mail, telefonní konzultace. Věřím, že všichni nemáme dostupné technologie, ale společnými silami budeme schopni všichni spolupracovat. Bylo by vhodné, aby žáci byli v kontaktu s učiteli alespoň jedenkrát v týdnu.

Pevně věřím, že tato neobvyklá situace brzy skončí a my se budeme zase všichni pravidelně potkávat ve výuce, na koncertech a jiných akcích školy.

Těším se na spolupráci a na shledání s Vámi se všemi!

Hodně sil, zdraví a trpělivosti!

Mgr. Anna Novotná (řš)

(a nyní pověřena vedením školy – PhDr. Ilona Juhásová)

 

 

Distanční forma studia na ZUŠ Habartov v období pandemie

Hudební obor:

Bárta Stanislav – na základě telefonické domluvy/ e-mail

Haitinger Ivo – konzultace každý den 18.00 – 19.00 telefonicky

 • materiály a výuka předávány přes e-mail na základě předchozí telefonické domluvy

Janata Jiří – výuka dle zadaných materiálů – komunikace s rodiči i žáky

probíhá (facebook, telefonní kontakt, whatsapp)

 • konzultace každé pondělí 8.00-12.00 a 13.00-17.00

Janatová Ludmila výuka dle zadaných materiálů – komunikace s rodiči i

žáky

probíhá (facebook, telefonní kontakt, whatsapp)

 • konzultace každé pondělí 8.00-12.00 a 13.00-17.00

Juhásová Ilona, PhDr. – komunikace a výuka na základě whatsappové aplikace

Konečná Alena, Bc. DiS. – výuka pomocí aplikace Skype

Müllerová Hana – na základě telefonické domluvy/ e-mail

Novotná Anna, Mgr. / Pástorová Iveta

 • založena googleučebna pro sdílení materiálů a odkazů
 • žáci vyučování formou whatsapp videí – pondělí, čtvrtek
 • přes Skype dle možností žáka a rodičů
 • konzultace všední dny 8:00 – 9:00, 17:00 – 18:00

Pavlas Jiří – konzultace dle zaslaného telefonního čísla všem zákonným zástupcům

 • učební materiály a pokyny předávány přes e-mail – každý týden povinnost vyplňovat a předávat vyučujícímu zpět (dle ročníků a skupin výuky)
 • v jednání i video hovory/chaty v čase běžné výuky

Soška Patrik, DiS. – komunikace a výuka na základě e-mailu, který vyučující rozeslal žákům

Stibůrková Renata, DiS. – komunikace a výuka pomocí whatsapp aplikace, facebooková komunikace, sdílení materiálů – videosouborů apod. – rodiče a žáci informováni

Tvrz Jakub – na základě telefonické domluvy/ e-mail

Tvrzová Lenka, Mgr. – na základě telefonické domluvy/ e-mail

Výtvarný obor:

Aubrechtová Jana – učební materiály a pokyny předávány skrz aplikaci

whatsapp, SMS, vždy dle skupin dané VO – dle dnů,

ve kterých navštěvovali výuku

Literárně-dramatický obor:

Tvrz Miroslav, Mgr. – na základě telefonické domluvy/ e-mail

Taneční obor:

Wintrová Karin, MgA. – učební materiály a pokyny předány všem rodičům přes e-mail (ulozto.cz) – nutno sledovat, vypracovávat

 • konzultace vždy čtvrtek 15:00 – 17:00

V případě nejasností kontaktujte vedení školy na e-mail: zushabartov@seznam.cz